Skip to main content

Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy, práva a povinnosti Občianskeho združenia Škola taliančiny OZ a zákazníkov vznikajúce pri kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.talianskeknihy.sk, pričom OZ je v pozícii predávajúceho a  zákazníci sú kupujúci.

 

 

Občianske združenie Škola taliančiny OZ (ďalej len „OZ“) je občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je aj prevádzkovanie internetového obchodu prostredníctvom internetovej stránky: www.talianskeknihy.sk. OZ je registrované v Evidencii Občianskych združení zabezpečovanej prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=219487). Tovar, na ktorý sa OZ zameriava, zahŕňa predovšetkým učebnice talianskeho jazyka ako aj iné študijné materiály a talianske knihy.

 

 

Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kúpila tovar cez internetovú stránku: www.talianskeknihy.sk. Je možné objednať dodanie tovaru pre inú osobu ako je zákazník. V takomto prípade vyplnením objednávky v prospech tretej osoby zákazník splnomocňuje tretiu osobu na prevzatie tovaru, pričom potvrdením prevzatia tovaru tretia osoba prijíma splnomocnenie na prevzatie tovaru.

 

 

Kúpa tovaru

Vyplnením záväznej objednávky a uhradením kúpnej ceny zákazník uzatvára kúpnu zmluvu, ktorou sú zmluvné strany, OZ na jednej strane a zákazník na druhej strane, viazaní.

 

 

Objednávka je možná aj bez registrácie zákazníka. Pokiaľ sa zákazník rozhodne zaregistrovať, vytvorí si vlastné konto prístupné na základe hesla, s čím sú spojené viaceré výhody špecifikované nižšie. Registrovať sa môže osoba, ktoré dovŕšila 18 rokov.

 

 

Výhody registrácie:

registrovaným zákazníkom OZ ponúka špeciálne zľavy v závislosti od objemu nakúpeného tovaru,
zákazník má možnosť sledovať aktuálny stav vybavenia objednávky,
v rámci vytvoreného konta má zákazník k dispozícii evidenciu objednaných tovarov,
zákazník má možnosť byť informovaný o všetkých novinkách a akciách.

 

Objednávka sa považuje za záväznú až jej úhradou, do zaplatenia ceny tovaru môžu obe zmluvné strany odstúpiť od uzavretia zmluvy. Bez zbytočného odkladu po spracovaní o objednávky OZ zašle zákazníkovi na zadanú emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. V prípade, že má zákazník vytvorené konto, objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Talianske knihy, ktorá je prístupná na základe prihlásenia. OZ odosiela tovar zákazníkovi až po úhrade kúpnej ceny. Okrem objednania tovaru prostredníctvom stránky www.talianskeknihy.sk. si môže zákazník zarezervovať tovar v prevádzke OZ a to formou rezervačného formuláru.

 

 

Ceny a spôsob platby

Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. K uvedeným cenám tovaru OZ pripočítava poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, osobné prevzatie tovaru v prevádzkarni OZ na adrese Na vŕšku 2, 811 01 Bratislava je bezplatné.

 

 

Platba je možné len prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.

 

 

Dodanie tovaru

Dodacia lehota je spravidla 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, za predpokladu, že tovar je na sklade. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať, OZ o tejto skutočnosti bude informovať zákazníka.

 

 

OZ má povinnosť odovzdať tovar zákazníkovi resp. tretej osobe uvedenej v objednávke. Tovar je posielaný formou listovej/balíkovej zásielky Slovenskou poštou, prostredníctvom www.zasielkovna.sk alebo si zákazník môže tovar prevziať osobne v prevádzkarni OZ na adrese Na vŕšku 2, 811 01 Bratislava.

 

 

O tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber OZ informuje zákazníka e-mailom. OZ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, prípadne tretou osobou, ak nie je uvedené inak. OZ nezodpovedá za vady spôsobené dopravcom, resp. vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci.

 

 

Darčekové poukážky

Zákazníci si majú možnosť objednať aj darčekové poukážky, podmienky využitia sú uvedené na stránke: www.talianskeknihy.sk/darcekovepoukazky.

 

 

Novinky a akcie

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si zákazník má možnosť vybrať, či má záujem dostávať od OZ pravidelné informácie o novinkách a akciách.

 

 

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi OZ a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. objednávkou a potvrdením objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

 

 

OZ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.talianskeknihy.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.7.2020.